o SDRUŽENÍ KVĚT 

 

KVĚT – sdružení klubů dětí a dětských domovů v ČR v roce 2015 dovrší 25 let své existence.

Vzniklo v roce 1990. V roce 1992 na Velké radě klubů přijalo program a změnu stanov, která upravuje hlavní cíle a činnost sdružení – integraci dětí z dětských domovů do ostatní populace, narovnávání hierarchie hodnot dětí a vychovávat děti k rodičovství. Má dvoustupňové řízení, ústředí a základní články – kluby, přičemž „klub“ je nutno chápat jen jako název základního článku – oddílu.  

 

Do roku 2013 byl  KVĚT největším sdružením pro děti z dětských domovů v ČR. Ústředí sdružení nemá placeného pracovníka. Vymýšlí a připravuje akce a následně formou rozesílaného informačního bulletinu a aktualizací webových stránek informuje všechny své základní články. Eviduje členskou základnu a členské příspěvky (příspěvky činí za rok 2,- Kč za děti do 18 let, ostatní 20,- Kč). Rozděluje dle požadavků klubů finanční příspěvky na jimi pořádané víkendové akce. Dále pořádá akce za účelem získání finančních prostředků jako celorepublikovou dětskou autorsko-interpretační soutěž v hudebních žánrech folk, folk-rock, bluegrass, country a trampská píseň „Folkový kvítek“, v roce 2015 již 24. ročník. Soutěž probíhá v šesti krajích formou výběrových kol s finále na Konopišti u Benešova. Podporuje finále národní soutěže divadel dětí z dětských domovů. Dále připravuje a organizuje letní a zimní tábory. Na táborech pracují zkušení vedoucí s akreditací MŠMT ČR. Dále zpracovává informační bulletin, který rozesílá na kluby. Zajišťuje vedoucí táborů a ostatní personál, školí vedoucí. Oslovuje případné sponzory a tak zajišťuje částečné krytí akcí pořádaných kluby. Připravuje podklady pro veškeré propagační materiály. Dle požadavků hlavních vedoucích táborů zajišťuje finanční prostředky na nákup táborového materiálu a na jeho obnovu či údržbu tak, aby vyhovovali hygienickým normám. Provozuje a udržuje centrální sklad táborového materiálu v areálu firmy SOPO v Nebovidech. Provádí inventarizaci majetku sdružení. Svolává předsednictvo sdružení a připravuje podklady pro jednání. Připravuje a zpracovává Výroční zprávu sdružení a veškeré projekty přihlašované do konkursního dotačního řízení vyhlašovaného MŠMT ČR. Reprezentuje sdružení v médiích a jedná jménem sdružení na úřadech a institucích. Je členem organizace Česká rada dětí a mládeže. Podává informace široké veřejnosti o možnostech podpory dětí v dětských domovech.Zpravidla jednou za tři roky svolává a připravuje Velkou radu sdružení Květ, které se účastní vedoucí klubů a ředitelé dětských domovů. Předseda byl oceněn v roce 2008 poděkováním za dlouholetou práci s dětmi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

V minulosti jsme získali od sponzorů pro děti nové oblečení v hodnotě 890.000,- Kč, hračky v hodnotě 280.000,- Kč, prázdninové pobyty v Řecku v hodnotě 350.000,- Kč.

 

V roce 2014 proběhla Velká rada a zvolila si za předsedu na další období Jiřího Hoppa. Do předsednictva Ing. Luďka Janduse, Michaela Rejmona, Vláďu Růžu, Martina Železného, Ing. Václava Víta, Láďu Kašpara. Do revizní komise Ing.Alenu Rejmonovou, Mgr.Martinu Vlkovou a Pavlu Hoppovou.
 
V roce 2018 proběhla  poslední Velká rada a odsouhlasila ukončení činnosti spolku KVĚT.